Stäng detta fönster      

 

USKABODA

VÄGSAMFÄLLIGHET   

 

PROTOKOLL ÅRSMÖTE                             Datum            2006-09-10

 

 

Årsmöte söndagen 10 september 2006 kl 14.00 på Per Ers loge

 

Närvarande:

Maria Andersson, Sten-Ingvar Andersson, Peter Bergström, Sonja Dalebäck Arnelöf, Thomas Eriksson, Thure Eriksson, Britta Kussak, Åke Kussak, Gunilla Lindberg, Tage Lindberg, Gert Lindmark, Roland Pettersson, Leif Svensson, Ann-Sofie Uske, Lennart Uske

 

Fullmakter:

Gert Lindmark visade fullmakter att representera följande medlemmar: Bengt Persson 2:32, Kent Ernström 2:45, Stefan och Thomas Carlsson 2:43, Niclas och Micael Carlsson 2:30 och Carina Danielsson 2:29 och 2:34.

 

§ 1 Mötets öppnande

Samfällighetens ordförande Thomas Eriksson öppnade mötet och hälsade välkommen.

 

§ 2 Stämman behörigen utlyst

Stämman förklarades vara behörigt utlyst.

 

§ 3 Röstlängd

Röstlängd (se ovan) upprättades under mötet genom att en lista cirkulerade.

 

§ 4 Val av ordförande för stämman.

Thomas Eriksson valdes till ordförande för stämman.

 

§ 5 Val av sekreterare

Sonja Dalebäck Arnelöf valdes till sekreterare för stämman.

 

§ 6 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Gert Lindmark och Tage Lindberg.

 

§ 7 Godkännande av dagordning

Två punkter lades till den utsända dagordningen: Val av valberedning samt Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

 

§ 8 Verksamhetsberättelse 2006

Thomas Eriksson presenterade styrelsens verksamhetsberättelse, som biläggs protokollet. Ordföranden meddelade att enligt samfällighetens nya stadgar äger nästa årsmöte rum i mars månad 2007. Gert Lindmark kommenterade att det är en tid när många av de fritidsboende sällan är på plats. Beslutades därför att styrelsens förslag till årsmötet skickas i förväg till medlemmarna.

 

§ 9 Kassarapport

Kassören Lennart Uske lämnade kassarapport.

 

§ 10 Revisionsberättelse 2006

Gert Lindmark föredrog revisorernas rapport för 2006 och föreslog ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

§ 11 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

 

§ 12 Arvoden

Stämman beslutade att inga arvoden utgår för kommande verksamhetsår.

 

§ 13 Val av styrelsemedlemmar

Samfälligheten har ombildats i samband med att nya vägsträckor inlemmats i samfälligheten. Det innebär nyval till samtliga förtroendeposter.

Åke Kussak föredrog valberedningens förslag till nya styrelseledamöter enligt nedan, som godtogs av mötet.

Ledamöter i styrelsen:

Thomas Eriksson och, Gunilla Lindberg valdes för två år och Lennart Uske för ett år. Från och med nästa årsmöte kommer samtliga val av ledamöter i styrelsen att gälla för en period av två år, enligt stadgan.

Thomas Eriksson valdes till ordförande.

 

§13 b.  Val av valberedning

Till ledamöter av valberedningen omvaldes Åke Kussak och Ingemar Holmgren för en mandatperiod på ett år.

 

§ 14 Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer valdes Gert Lindmark som ordinarie för en mandatperiod på två år och Gert Nilsson som suppleant för två år.

Till suppleanter i styrelsen valdes Roland Pettersson och Vanja Heed, båda för ett år.

 

§ 15 Verksamhetsplan och budget, inkl upprustning av vägnätet

Vid extra årsmöte 4 december 2005 fattades beslut om att utöka samfällighetens vägnät. Samtidigt beslutade den extra stämman att legalisera den utökade väglängden och beräkna nya andelstal för att ge möjlighet till statsbidrag för hela samfälligheten. Beslutet legaliserades vid Lantmäterimyndighetens sammanträde 20 juni, till vilket myndigheten inbjudit samtliga medlemmar.

 

Den extra stämman 4 december fattade även beslut om att de kostnader som bidrag från Vägverket inte täcker för de vägar som tillkommer betalas av berörda fastighets- och markägare. Tomtägare vid varje delsträcka (se protokoll från stämman 4 december) av vägen är tillsammans ekonomiskt ansvariga för sina respektive delar. Detta finns även angivet i Lantmäterimyndighetens beslut för anläggningen.

 

Samfälligheten får utökat statsbidrag för underhåll om de tillkommande vägarna är i tillräckligt gott skick. Innan samfälligheten ansöker om bidrag för de grundförbättringar som krävs, måste de kostnadsberäknas av Vägverket. Föreningen får bidrag med 50 procent av kostnaderna för grundförbättringarna. Vägverket har emellertid inte haft tid att komma och göra dessa värderingar.

 

Detta sammantaget medförde att styrelsen inte kunde presentera något förslag till verksamhetsplan.

 

Mötet gav i uppdrag till styrelsen att handlägga frågorna i samarbete med betalningsansvariga för respektive vägavsnitt. En representant för varje delsträcka utses för att samarbeta med styrelsen för beslut om åtgärder, entreprenörer, m m.

 

Protokoll från extra stämma 4 december 2005 samt möte angående anläggningsbeslut 20 juni bifogas detta protokoll.

 

§ 16 Fastställande av utdebiteringsplan för tiden 2006-2010

Vägverket har ännu inte beslutat om statsbidrag för grundförstärkning av vägnätet. Därför föreslås en utdebiteringsplan för 2006-2007. Föregående verksamhetsår utdebiterades 20 000 kronor, fördelat enligt andelstal. Styrelsen föreslog nu 20 000 kr per år utöver statsbidrag för att täcka kostnader för löpande underhåll och drift. Statsbidraget ska täcka extra underhåll och grundförbättring av huvudvägarna (vägarna 1-3 enligt protokoll från extra årsmöte 2005).

 

§ 17 Motioner

Inga motioner hade inkommit.

 

§ 18 Övriga ärenden

Beslutades att samfälligheten tar upp en plats på www.usken.se där samtliga handlingar (årsmötesprotokoll, kallelser, m m) läggs ut.

 

§ 18 b. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Beslutades att årsmötesprotokoll i år skickas till samtliga medlemmar.

 

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och avtackade avgående styrelsemedlemmen Sonja Dalebäck Arnelöf som avsagt sig nyval.

 

Uskaboda dag som ovan

 

Sonja Dalebäck Arnelölf                           

Sekreterare

 

 

Gert Lindmark                                           Tage Lindberg

Justerare                                                    Justerare                                                                                              


 

Stäng detta fönster