Stäng detta fönster

Lejakärrets naturreservat

Lejakärret i Lindesbergs kommun består av kärrmarker som är påverkade av tidigare
gruvhantering. I området finns ett sligfält med kalkhaltig sand och reservatet är omgivet
av fastmark med blandskog. Reservatet avsattes för att skydda och genom aktiva
åtgärder bevara växtplatserna för ett stort antal kalkgynnade och i övrigt intressanta
växtarter. Berggrunden i området innehåller kopparkis och kalksten. Den kalkhaltiga
marken har gynnat en mycket rik flora och här växer flera olika orkidéer.

Växtlighet
I kärrmarkerna växer nyckelblomster, tvåblad, vitpyrola, brudsporre, gräsull och kärrspira. Rikligast av alla orkidéer förekommer kärrknipproten, som här har en av sina rikaste platser i länet. I den omkringliggande skogsmarken växer skogsknipprot och purpurknipprot. Här finns även underviol, sommarfibbla, tibast, klotpyrola och blåsippa.
        

Koppargruva
Brytning av kopparkis i området startade på 1550-talet, då Lejagruvan som ligger strax
söder om reservatet öppnades. Brytningen pågick sedan under korta perioder fram till 1919.
I området finns ett 1 ha stort ökenartat sligfält med grönskimrande kalk- och kopparhaltig
sand. Sligen är en finkornig restprodukt efter bearbetningen av kopparmalm.
Det finns också ruiner efter byggnader och gruvhål som är tydliga spår från den tidigare
gruvhanteringen.

Naturstig
Inom Lejakärret finns en ca 1 km lång markerad stig som du kan följa. För att skydda
känsliga växter, särskilt vissa orkidéer, är det viktigt att du inte går utanför de spänger
som finns i kärrområdena.

Kom ihåg att du inte får:
- Skada markytan och störa djurlivet.
- Plocka blommor och gräva upp eller på annat sätt skada
blommor och växtlighet.
-Följa annat än den markerade stigen eller gå vid sidan av spängerna.

Så hittar du till Lejakärret:
Bergslagsleden passerar lLjakärret, som kan vara ett lämpligt promenadmål om man
besöker Uskavi eller Mårdshyttan. Den som kommer i bil eller cyklar följer skyltningen
från landsvägen mellan Mårdshyttan och Fanthyttan

Fakta om Lejakärret:
- Reservatet omfattar 6 ha.
- Naturreservatet bildades 1973.
- Skogsvårdsstyrelsen förvaltar reservatet.

Syftet med Sveriges naturreservat är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer och tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Källa: Tursam Bergslagen

 


 

Stäng detta fönster