Stäng detta fönster

 

2009-03-06 

Till Kommunstyrelsen, Lindesbergs kommun
 

Lindesbergs kommun har i sin översiktsplan skrivit att ett mål för kommunen ska vara attraktiva boendealternativ i stad och på landsbygd.

För oss som lever och verkar i bygden runt Usken är infrastrukturfrågorna väldigt viktiga, om vår trakt ska fortsätta att vara ett levande och attraktivt område för boende, företagande och fritidsaktiviteter. 

Få kan idag sysselsätta sig i bygden, utan de flesta pendlar till arbete eller skolor. Som exempel kan nämnas att av byn Öskebohyttans 30 bofasta är det 21 personer som pendlar till jobbet varje dag och två personer som är beroende av hemtjänsten.
Vi som bor på västra och norra sidan om Usken måste dagligen färdas på landsvägen som håller en standard som är under all kritik.  För den som arbetspendlar är vägen ett ständigt problem, och har i något fall till och med bidragit till att bofasta lämnat bygden. För den som bedriver näringsverksamhet i området kan vägstandarden betraktas som ett handelshinder. 

En annan fråga som har stor betydelse i vardagslivet, för oss på landsbygden, är tillgängligheten till mobil telefoni. I dagens samhälle har det blivit ett krav att man är anträffbar de flesta av dygnets timmar. Det kan också vara en viktig trygghetsfaktor för de skolbarn som måste gå flera kilometer i mörker att ha en fungerande mobiltelefon i fickan, liksom det är en säkerhetsfråga vid arbete i skog och på åker.
I exempelvis Mårdshyttan och Uskaboda är mobilnätet mycket svagt och mottagningen är obefintlig på vissa ställen. Ska vi överhuvudtaget ha någon uppkoppling finns det endast en tänkbar operatör, men även den med mycket begränsad mottagning. Vi har alltså ingen valfrihet vad gäller val av operatör.  Det ställer också till problem för fritidsboende och besökare när deras mobiler plötsligt slutar fungera.

Företagare på landsbygden är ofta mångsysslare och har stort behov av att vara ständigt nåbara, och den dåliga mobiltäckningen kan bidra till att företagare tvekar inför att etablera sig i Uskenbygden. På senare tid har mobilt bredband blivit ett arbetsredskap för många, men även där har vi mycket begränsad tillgänglighet

För att stötta oss i vår strävan att Uskenbygden ska vara ett attraktivt boendealternativ och en levande landsbygd med god tillgänglighet både för boende, företagare och besökare önskar vi  

  • att Lindesberg kommun med kraft påverkar Vägverket att förbättra standarden på landsvägen väster/norr om Usken (väg 757)
  • att Lindesberg kommun aktivt påverkar mobiloperatörerna och berörda myndigheter att förbättra mobilmottagningen i Uskenbygden

 

Föreningen Uskenbygdens Väl
 

Kontaktperson ordf. Johan Linderkers tfn 070-249 02 00 

Med bifall från:
Mårdshyttans Byalag
Öskeviks Allmänna Byförening
Öskebohytte Entreprenad AB
Mårdträ AB
Taktilia
Uskavigården
KJ:s Bokföringsbyrå
Siggeboda Consulting AB
Öskeviks Trä och Plast
Systrarnas Sjuksköterskemottagning AB
Jinodata AB