VÄLKOMMEN TILL

USKENBYGDEN


Evenemang

Äta och bo

Sevärdheter
Fiske Natur Historia
Företag Föreningar Uskenbygdens Väl
Tillbaka    
 

Stadgar föreningen Uskenbygdens Väl 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Ändamål

2 § Sammansättning 

3 § Tillhörighet 

4 § Beslutande organ 

5 § Firmateckning 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår 

7 §  Stadgetolkning m.m. 

8 § Stadgeändring 

9 § Upplösning av föreningen 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap 

11 § Medlemsavgift

12 § Utträde 

13 § Uteslutning m.m. 

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter 

15 § Medlems rätt att delta i det direkta utvecklingsarbetet 

FÖRENINGSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE

16 § Tidpunkt och kallelse 

17 § Förslag till ärenden att behandlas av föreningsmöte

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på föreningsmöte

19 § Beslutsförhet

20 § Beslut och omröstning 

21 § Valbarhet

22 § Ärenden vid årsmötet 

23 § Extra föreningsmöte

VALBEREDNINGEN

24 § Sammansättning och åligganden 

REVISORER

25 § Revision

STYRELSEN

26 § Sammansättning 

27 § Styrelsens åligganden

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

29 § Överlåtelse av beslutsrätten

TVIST

  30 § Skiljeklausul 

 

 till början

 


För den ideella föreningen Uskenbygdens väl med säte i Lindesbergs kommun i Sverige och bildad den 2 oktober 2004.

Stadgarna fastställdes av föreningsmöte den 2 oktober 2004.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att värna om bygden runt sjön Usken i Lindesbergs och Nora kommuner på ett sådant sätt att boendes, besökandes och näringslivets intressen främjas. På samma gång skall föreningen verka för att livsmiljön bevaras samt att kulturella värden och industriell historia hålls levande.

Föreningen har vidare som ändamål att främja samhörigheten i bygden och att bli en betydande intressegrupp vars åsikter man lyssnar till.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av fysiska och juridiska personer som har tagits upp i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet

Föreningen är inte medlem i någon annan förening, politiskt parti eller annan samhörighet.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsmötet (årsmötet), extra föreningsmöte och styrelsen.

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7 §  Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges

 i 29 § i dessa stadgar .

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav minst ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte.

I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Örebro läns museum.

I beslutet skall anges var föreningens handlingar skall arkiveras.

Till beslutet skall läggas styrelsens och föreningsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning.

  till början


FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen och om fastställda avgifter som hänger samman med medlemskapet inte betalas på föreskrivet sätt.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

11 § Medlemsavgift

En medlem betalar en årlig medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften är densamma för alla medlemmar

  Avgiftens storlek beslutas av årsmötet.

Villkor för betalning beslutas av styrelsen.

 

12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat sin avgift till föreningen på det sätt som styrelsen har beslutat får anses ha begärt utträde ur föreningen efter att en skriftlig påminnelse har sänts till medlemmen.

 

13 § Uteslutning m.m.

Medlem får uteslutas ur föreningen endast med anledning av att medlemmen försummat att betala av föreningen beslutad avgift, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen för

uteslutningen redovisas.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14

dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

 

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till löpande information om föreningens angelägenheter,

har skyldighet att följa föreningens stadgar och beslut och

har skyldighet att betala medlemsavgift senast den 15 februari

 

Det första verksamhetsåret skall betalning ske i enlighet med styrelsens beslut därom.

 

15 § Medlems rätt att delta i det direkta utvecklingsarbetet

Medlem har rätt att föreslå en eller flera personer till platser i den eller de

arbetsgrupper som kan komma att bildas inom ramen för föreningen. Styrelsen utser medlemmar i arbetsgrupper .

  till början


FÖRENINGSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE

 

16 § Tidpunkt och kallelse

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

 

Det ordinarie föreningsmötet (årsmötet ) hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer

Kallelse till föreningsmöte skall senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna

av styrelsen genom vanlig post/e-post .  Till kallelsen skall läggas förslag till föredragningslista, årsberättelse och revisionsberättelse samt förslag till beslut ifråga

om stadgeändring eller nedläggning.

 

17 § Förslag till ärenden att behandlas av föreningsmöte

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelse tillhanda via vanlig post/ e-post senast fyra

veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över

förslaget.

 

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på föreningsmöte

Fysisk person företräds på föreningsmöte av sig själv, juridisk person av ombud.

 

19 § Beslutsförhet

Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

20 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Alla frågor avgörs med enkel majoritet.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den ( de) som

erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig

till antalet avgivna röster .

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften

av antalet angivna röster.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om hon/han är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Vid val

skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

21 § Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedningen är medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

22 § Ärenden vid årsmötet

  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

     l. Fastställande av röstlängd för mötet.

    2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

    3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

    4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

    5. Fastställande av föredragningslista.

    6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det  senaste

            räkenskapsåret

    7. Revisoremas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

          verksamhets- / räkenskapsåret .

    8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

    9. Fastställande av medlems- och serviceavgifter.

   10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

   11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

           kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

   12. Val av

           a) föreningens styrelseordförande för en tid av ett år;

           b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

           c) högst tre suppleanter för en tid av ett år;

           d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år . I detta val får

               styrelsen inte delta;

            e) Tre ledamöter av valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall

                utses till ordförande.

    13. Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelse till mötet.

 

23 § Extra föreningsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning

skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran enligt andra stycket om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar utlysa ett sådant möte att hållas inom två månader från tidpunkten för erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för det extra föreningsmötet skall tillställas medlemmarna via vanlig postle-post senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra föreningsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder, som i annat fall åligger styrelsen enligt föregående stycke.

Vid extra föreningsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

 

Om rösträtt på extra föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller det som sägs i 17 § och 18 §. 

 till början


 

VALBEREDNINGEN

 

24 § Sammansättning och åligganden

Valberedningen består av en sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet

ledamöter så bestämmer .

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen via vanlig post/e-post meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 till början 


REVISORER

 

25 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,

föreningsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

 till början 


STYRELSEN

 

26 § Sammansättning

Styrelsen består av ordföranden samt högst sex övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens

utgång inträder den suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. En adjungerad ledamot får inte utses till befattning inom styrelsen.

 

27 § Styrelsens åligganden

När föreningsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall- inom ramen för föreningens stadgar -verka för föreningens

verksamhet enligt fastställda planer och därvid tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

-          tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

-          verkställa av föreningsmöte fattade beslut,

-          planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

-          ansvara för och förvalta föreningens medel,

-          tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och

-          förbereda föreningsmöte,

-           

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning

får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden

och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

29 § Överlåtelse av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

 till början


 

TVIST

 

30 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive

kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna, 

 till början