Stäng detta fönster

 

Kalkugnarna vid Dyrkatorp

 

Kalkhanteringen i urkalkstråket genom Lindes- Nora bergslag
är av tidigt datum. De äldsta kända uppgifterna härrör sig från
tidigt 1600-tal, men verksamheten är troligen äldre än så.
Den ursprungliga användningen av kalken var i huvudsak som
slaggbildare vid masugnarna. Under 1800-talet utvecklades
kalkhanteringen i större skala. Då byggdes många kalkugnar
runt sjöarna Råsvalen och Usken m.fl. platser där det framställdes
bränd kalk för jordbruksändamål och murbrukstillverkning.  
I området har det funnits över 25 ugnar, men idag återstår endast
sex stycken i någorlunda komplett skick. Till dessa tillkommer de tre
modernare gaseldade ugnarna vid Larsbo Kalk.

 

Vid Mårdshyttan finns tre stycken av 1800-talstyp, som visserligen
är samtida med de moderna Larsbougnarna, men är mycket intressanta
genom att de är ganska väl bibehållna. De uppfördes under 1920-talet
och var i bruk under en mycket kort tid.

 

Ugnarna med tappfickor och de närliggande kalkbrotten representerar

tillsammans en viktig epok i bergsbrytningens historia. Dessa ugnar, som
är av typen schaktugnar, är några av de få kvarvarande i kommunen och
som fortfarande är i relativt gott skick.
 

Kalkugnarna är belägna på östra sidan av landsvägen mellan Uskavi
och Mårdshyttan


 

Stäng detta fönster

Källa: Lindesbergs kommuns översiktsplan